ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ภานุวัฒน์ มีเดช

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 239 หมู่ที่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายศิริ มีเดช

\

ชื่อมารดา : นางนพมาศ มีเดช

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี