ประวัติสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ก่อนจะมาเป็นสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มาจากชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยทีมบริหารของวิทยาลัยพยาบาลในสมัยของอดีต ผู้อำนวยการ อาจารย์ จิตติมา ภาวะกุล ได้ขอรับบริจาคเงินค่าประกันของเสียหายจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาออกไปของ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่1 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 2 ปีต่อเนื่อง รุ่นที่1 จำนวนคนละ ๒๐๐บาท รวมกับเงินที่ได้จากการจัดงานคืนสู่เหย้าจำนวนหนึ่งแสนกว่าบาท เพื่อเป็นทุนในการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า และเพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานชมรม จนกระทั่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ท่านปัจจุบัน อาจารย์ วราภรณ์ วันไชยธนวงศ์, อาจารย์ อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ศิษย์เก่าจึงได้มีความคิดที่จะทำให้เกิดสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นนิติบุคคลเพื่อจะได้ดำเนินงานในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประสบการณ์ในวิชาชีพระหว่าง สถาบันการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันในอันที่จะพัฒนาวิชาชีพตลอดจนสื่อสารสัมพันธ์ ช่วยเหลือดูแล สร้างความสามัคคีให้เกิดแก่มวลสมาชิกจึงได้จัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๑/๒๕๕๒ โดยมีที่ทำการสมาคมตั้งอยู่ที่ ห้อง ๑๐๔ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีข้อบังคับของสมาคมฯดังนี้


วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของมวลสมาชิก
 • ส่งเสริมความเจริญและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมวลสมาชิกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่และ นักศึกษาพยาบาลในทุกด้าน
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือระหว่างมวลสมาชิกในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาล
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา
 • ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความช่วยเหลือมวลสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของมวลสมาชิก
 • อุดหนุนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล
 • ให้ความร่วมมือกับสมาคม องค์กรหรือสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การพยาบาล การศึกษาและวัฒนธรรมทั้งนี้ไม่มีนโยบาย

วิสัยทัศน์

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางสานสัมพันธ์มิตรภาพและสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อมุ่งพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเลิศทั้งทางด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวแทนวิชาชีพในการพัฒนาสังคม


พันธกิจ

 • เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้มีศักยภาพ
 • เป็นแหล่งส่งเสริมสร้างสรรค์ความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพอันดีของศิษย์ปัจจุบัน
 • สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของวิทยาลัย
 • สนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่วิทยาลัยและวิชาชีพพยาบาล
 • พิทักษ์สิทธิประสานประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
 • สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติตามกิจของสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานความร่วมมือกับองค์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพแก่สังคม
 • ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรมบริการวิชาการ สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมด้านจิตอาสาแก่ผู้ด้อยโอกาส
 • สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 • เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน เผยแพร่ นวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ

ศิษย์เก่าที่สมัครเป็นสมาชิก

 • สามารถชำระค่า บำรุงสมาคมตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 500 บาท
 • นักศึกษาพยาบาล ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 50 บาท

สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัย ทุนนวัตกรรม ทุนการศึกษา งบประมาณเยี่ยมสมาชิกฯที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต เป็นต้น


ติดต่อเรา

(053) 121-370