แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมาคมศิษย์เก่า วพบ. เชียงใหม่ พ.ศ. 2555-2557

เพื่อให้พันธกิจของสมาคมศิษย์เก่า วพบ. เชียงใหม่ ดำเนินไปสู่วิสัยทัศน์ของสมาคม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

 • 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
  • 1.1 สนับสนุนให้มีการประชุมหรืออบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศิษย์เก่า
  • 1.2 จักดำเนินการประชุม หรืออบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของศิษย์ ให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้มาตรฐาน มีคุณภาพ
  • 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การทำนวัตกรรมและวิขัยทางการพยาบาล
 • 2 ยุทธศาสตร์พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชิก
  • 2.1 สนับสนุนและดูแลให้สมาชิกเข้าใจสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพปกป้องสิทธิประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • 2.2 ดูแลให้สมาชิกได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมศิษย์เก่า
 • 3 ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์รวมพลัง ความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • 3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่ ให้เกิดความคล่องตัวสามารถรองรับภารกิจของสมาคมได้อย่างสมบูรณ์
  • 3.2 สร้างจิตสำนึกของการสร้างพลังความรัก ความสามัคคี และความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กรวิชาชีพ
  • 3.3 รณรงค์การเพิ่มจำนวนสมาชิก เพื่อความมั่นคงของสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่
  • 3.4 จัดกิจกรรมการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า วพบ.เชียงใหม่
  • 3.5 พัฒนาระบบการสื่อสาร เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู้สมาชิกอย่างทั่วถึง
 • 4 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภาพลักษณ์ วิชาชีพพยาบาล
  • 4.1 สร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่ และสภาการพยาบาล ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
  • 4.2 ยกย่อง และเชิดชูเกียรติของสมาชิกที่ปฏิบัติงานดีเด่นในวิชาชีพ
 • 5 ยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพของประชาชน
  • 5.1 สนับสนุนและสร้างพันธมิตรของวิชาชีพอื่นๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานชาติ
  • 5.2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนผลักดันนโยบายด้านสุขภาพและการพยาบาล
  • 5.3 ร่วมการเป็นกรรมการในหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
  • 5.4 ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ให้เป็นโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ
 • 6 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านทัพยากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 6.1 เพิ่มรายได้และควบคุมการใช้จ่ายของสมาคมฯให้มีประสิทธิภาพ
  • 6.2 บริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับภารกิจของสมาคมฯ

ศิษย์เก่าที่สมัครเป็นสมาชิก

 • สามารถชำระค่า บำรุงสมาคมตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 500 บาท
 • นักศึกษาพยาบาล ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 50 บาท

สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัย ทุนนวัตกรรม ทุนการศึกษา งบประมาณเยี่ยมสมาชิกฯที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต เป็นต้น


ติดต่อเรา

(053) 121-370