คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชม.

กรรมการ (ปัจจุบัน พ.ศ.2557-2558)

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ. ชม.
 • นาง คณิศฉัตร์ วุฒิศิกดิ์สกุล นายกสมาคมฯ
 • นางธนพร เหน่คำ อุปนายก คนที่๑
 • นาง สวลีรัตน์ พิงพราวลี อุปนายก คนที่๒
 • นางสาว สาวิตรี ศรีวิชัย เลขาธิการสมาคมฯ
 • นางสาว ภัทรวดี มินานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิสมาคมฯ
 • นางนันทิยา ก๋าตุ๋ย กิจกรรมสัมพันธ์
 • นางสาว กานต์รวี คำชั่ง เหรัญญิก
 • นาง สุพิศ ประคองยศ บัญชีสมาคมฯ
 • นางสาว ปวีณา ยศสุรินทร์ กิจกรรมสัมพันธ์
 • นาง สุมิตรพร จอมจันทร์ ประชาสัมพันธ์
 • นาง จันทิมา ขุนบำรุง ประชาสัมพันธ์
 • นาง จันจิรา เวหาทนารักษ์ ประชาสัมพันธ์
 • นางสาว เนตรนรินทร์ จันทร์หอม ประชาสัมพันธ์
 • นางสาว วริศา วรวงค์ IT/ web site สมาคมฯ
 • นางสาว เกศรา สุกิน ปฎิคม
 • นาง เขมิกา สิริโรจน์พร วิชาการ
 • นาง ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล วิชาการ
 • นาง พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว กิจกรรมสัมพันธ์
 • นาง พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน วิชาการ
 • นาย เอกชัย กันธะวงค์ นายทะเบียน
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชม.
 • นาง วราพร วันไชยธนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 • นางสาว แพรวระพี เรืองเดช รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
 • นาง วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 • นางสาว สายฝน สฤษดิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา
 • นาง ปลื้มจิต โชติกะ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ
 • นาง ณัฐปาลิน นิลเป็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา(พิเศษ)วิทยาลัย
 • นพ. รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการ สส.เขต ๑
 • นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัด เชียงใหม่
 • หัวหน้าพยาบาล ร.พ. นครพิงค์
 • นายก อบต. ดอนแก้ว
 • นายกฯสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
 • สมาชิกสภาจังหวัด เชียงใหม่
 • นางรวมพร มินานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 • นางพจนีย์ มนัสพรหม ที่ปรึกษาสมาคมฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน อย่างมากไม่เกิน ๓๕ คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และเป็นอุปนายก ๒ คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 • นายกสมาคม
  ทำหน้าที่หัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
 • อุปนายก
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทน นายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และสำหรับการทำการแทนนายกสมาคมนั้นให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนตามลำดับ
 • เลขาธิการ
  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม
 • รองเลขาธิการ
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เลขาธิการได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนเลขาธิการ เมื่อเลขาธิการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และสำหรับการทำการแทนเลขาธิการนั้นให้รองเลขาธิการตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนตามลำดับ
 • เหรัญญิก
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม รวมทั้งเรียกเก็บค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
 • ผู้ช่วยเหรัญญิก
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เหรัญญิกได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนเหรัญญิก เมื่อเหรัญญิกไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • การบัญชี
  มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
 • ผู้ช่วยการบัญชี
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการบัญชี ปฏิบัติตามหน้าที่ที่การบัญชีได้มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนการบัญชี เมื่อการบัญชีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ปฏิคม
  มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
 • ผู้ช่วยปฏิคม
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่ปฏิคมได้มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนปฏิคม เมื่อปฏิคมไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • นายทะเบียน
  มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
 • ผู้ช่วยนายทะเบียน
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายทะเบียนได้มอบหมาย และเป็นผู้ทำการแทนนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และสำหรับการทำการแทนนายทะเบียนนั้น ให้ผู้ช่วยนายทะเบียนตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้ทำการแทนตามลำดับ
 • ประชาสัมพันธ์
  มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 • ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ประชาสัมพันธ์ได้ มอบหมายและเป็นผู้ทำการแทนประชาสัมพันธ์ เมื่อประชาสัมพันธ์ไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกิน จำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

กรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๒ ปีและอยู่ติดต่อกันได้ไม่ เกิน ๒ วาระ เมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว ให้คณะกรรมการดังกล่าวจัด ให้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมิชักช้าในคราวประชุมใหญ่ของสมาคม แต่ในระหว่างที่ คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบ กำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจาก ทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบหมายงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้ เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

ศิษย์เก่าที่สมัครเป็นสมาชิก

 • สามารถชำระค่า บำรุงสมาคมตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 500 บาท
 • นักศึกษาพยาบาล ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 50 บาท

สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัย ทุนนวัตกรรม ทุนการศึกษา งบประมาณเยี่ยมสมาชิกฯที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต เป็นต้น


ติดต่อเรา

(053) 121-370