ทำเนียบคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า วพบ. ชม. (ชุดแรก)

ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ ระหว่างปีพ.ศ.2551-2552 และ พ.ศ.2553-2554
 • นาง ลำเจียก เพียรอุตส่าห์ นายกสมาคมฯ
 • นาง ศิวิไล ริยะป่า อุปนายก คนที่๑
 • นางว ลีรัตน์ พิงพราวลี อุปนายก คนที่๒
 • นางสาว อัจฉรา บุญสุข เลขาธิการสมาคมฯ
 • นาง มนทกานติ์ ขันไชย ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นาง อัจจิมา สุริยะใจ นายทะเบียน
 • นางสาว อัมภิชา นาไวย์ เหรัญญิก
 • นาง คมคาย อินเทศน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
 • นาย ไชยา บุญสู ผู้ช่วยการบัญชี
 • นาย ชัชวาล ชัยคำ ปฏิคม
 • นางสาว สพิตา ปสุตนาวิน ผู้ช่วยปฏิคม
 • นาง อุไรวรรณ พวงสายใจ การบัญชี
 • นาย พิทักษ์ เขื่อนคำ ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นาง พรพิศน์ วุฒิศักดิ์สกุล ประชาสัมพันธ์
 • นาย เอกชัย กันธะวงค์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า วพบ. ชม.
 • นาง วราพร วันไชยวงศ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
 • นางสาว ประกายแก้ว ธนสุวรรณ กรรมการ
 • นาง เจนนารา วงศ์ปาลี กรรมการ
 • นางสาว อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์ กรรมการ
 • นางสาว แพรวระพี เรืองเดช กรรมการ
 • นาง รวมพร มินานนท์ กรรมการ
 • นาง พจนีย์ มนัสพรหม กรรมการ
 • นาง วรรณภา กาวิละ กรรมการ
 • นาง อำไพ สุริยพงศกร กรรมการ

ศิษย์เก่าที่สมัครเป็นสมาชิก

 • สามารถชำระค่า บำรุงสมาคมตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 500 บาท
 • นักศึกษาพยาบาล ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 50 บาท

สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัย ทุนนวัตกรรม ทุนการศึกษา งบประมาณเยี่ยมสมาชิกฯที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต เป็นต้น


ติดต่อเรา

(053) 121-370