การประชุมวิชาการ เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน