ภักจิรา ซาวคำ

ภักจิรา ซาวคำ

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 ภักจิรา ซาวคำ วันเกิด : วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ที่อยู่ : เลขที่ 33 หมู่ที่ 9 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ...
ภานุมาส มหายาโน

ภานุมาส มหายาโน

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 ภานุมาส มหายาโน วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2534 ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ที่ 2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา :...
พัสตราภรณ์ ใจบาล

พัสตราภรณ์ ใจบาล

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 พัสตราภรณ์ ใจบาล วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2535 ที่อยู่ : เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา :...
พิชญา กาฬเนตร

พิชญา กาฬเนตร

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 พิชญา กาฬเนตร วันเกิด : วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2534 ที่อยู่ : เลขที่ 226/1 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา :...
พิชฌาวีร์ คำอ้าย

พิชฌาวีร์ คำอ้าย

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 พิชฌาวีร์ คำอ้าย วันเกิด : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2535 ที่อยู่ : เลขที่ 11/6 หมู่ที่8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา :...
พิมพ์ภัค ชูเกียรติวนาดอน

พิมพ์ภัค ชูเกียรติวนาดอน

ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13 พิมพ์ภัค ชูเกียรติวนาดอน วันเกิด : วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ที่ 13 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 สัญชาติ : ไทย...